Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Fruchtart Anzahl der verfügbaren Berichte
Ackerbohne 164 Bericht(e)
Alexandrinerklee 6 Bericht(e)
Bastardweidelgras 23 Bericht(e)
Bewässerung / Beregnung 1 Bericht(e)
Brache 2 Bericht(e)
Braugerste 54 Bericht(e)
Buchweizen 1 Bericht(e)
Deutsches Weidelgras 70 Bericht(e)
Dinkel 85 Bericht(e)
Durum-Weizen 59 Bericht(e)
Einjähriges Weidelgras 9 Bericht(e)
Emmer 1 Bericht(e)
Erbsen 55 Bericht(e)
Faserpflanzen 1 Bericht(e)
Feldgemüse 5 Bericht(e)
Fenchel, Gewürzfenchel 1 Bericht(e)
Festulolium 5 Bericht(e)
Futtererbse 133 Bericht(e)
Futterpflanzen 11 Bericht(e)
Futterrüben 4 Bericht(e)
Gemüse 1 Bericht(e)
Getreide 121 Bericht(e)
Grünland 34 Bericht(e)
Grünmais 1 Bericht(e)
Grünroggen 1 Bericht(e)
Hackfrüchte 57 Bericht(e)
Hafer 80 Bericht(e)
Hanf 1 Bericht(e)
Hartweizen 43 Bericht(e)
Hirse 6 Bericht(e)
Kartoffel 35 Bericht(e)
Kartoffeln 339 Bericht(e)
Keine bestimmte Fruchtart 73 Bericht(e)
Keine bestimmte Kulturart 5 Bericht(e)
Kleegrasgemenge 9 Bericht(e)
Knaulgras 9 Bericht(e)
Körnermais 283 Bericht(e)
Kulturarten 2 Bericht(e)
Leguminosen 145 Bericht(e)
Lein 6 Bericht(e)
Lupine 58 Bericht(e)
Luzerne 14 Bericht(e)
Mais, Zuckermais 47 Bericht(e)
Mischungen 7 Bericht(e)
Nackthafer 2 Bericht(e)
Nichtkulturland 2 Bericht(e)
Ölfrüchte 52 Bericht(e)
Öllein 31 Bericht(e)
Ölrettich 1 Bericht(e)
Phacelia 2 Bericht(e)
Rohrschwingel 2 Bericht(e)
Rote Bete 1 Bericht(e)
Rotklee 40 Bericht(e)
Rotschwingel 1 Bericht(e)
Senf 6 Bericht(e)
Silomais 393 Bericht(e)
Sojabohne 94 Bericht(e)
Sommergerste 301 Bericht(e)
Sommergetreide 188 Bericht(e)
Sommerhafer 154 Bericht(e)
Sommerraps 28 Bericht(e)
Sommerroggen 1 Bericht(e)
Sommertriticale 24 Bericht(e)
Sommerweizen 238 Bericht(e)
Sonnenblume 55 Bericht(e)
Speisekartoffeln 47 Bericht(e)
Spelzweizen 52 Bericht(e)
Stärkekartoffeln 25 Bericht(e)
Sudangras 1 Bericht(e)
Wechselweizen 3 Bericht(e)
Weichweizen 92 Bericht(e)
Weißklee 1 Bericht(e)
Welsches Weidelgras 38 Bericht(e)
Wiesenansaatmischung 1 Bericht(e)
Wiesenlieschgras 10 Bericht(e)
Wiesenrispe 7 Bericht(e)
Wiesenschwingel 8 Bericht(e)
Wintergerste 449 Bericht(e)
Wintergetreide 376 Bericht(e)
Winterhafer 13 Bericht(e)
Winterraps 294 Bericht(e)
Winterroggen 326 Bericht(e)
Winterrübsen 4 Bericht(e)
Wintertriticale 310 Bericht(e)
Winterweizen 740 Bericht(e)
Winterwicke 1 Bericht(e)
Zierpflanze 2 Bericht(e)
Zuckerrüben 48 Bericht(e)
Zwischenfrucht 39 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang