Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Versuchskategorie Anzahl der verfügbaren Berichte
Anbau 406 Bericht(e)
Anzucht 1 Bericht(e)
Bewässerung & Beregnung 5 Bericht(e)
Bodenbearbeitung 4 Bericht(e)
Dauerversuch 59 Bericht(e)
Düngung 227 Bericht(e)
Fungizide 134 Bericht(e)
Grünlandversuch 25 Bericht(e)
Herbizidversuch 324 Bericht(e)
Insektizidversuch 14 Bericht(e)
Kulturverfahrenversuch 6 Bericht(e)
Lagerungsversuch 6 Bericht(e)
Landessortenversuch 3881 Bericht(e)
Materialprüfungsversuch 1 Bericht(e)
Nachwachsende Rohstoffe 22 Bericht(e)
Ökologischer Anbauversuch 504 Bericht(e)
Pflanzenschutzversuch 1031 Bericht(e)
Produktinnovation-/Diversifikation-Versuch 1 Bericht(e)
Produktionstechnischer Versuch 347 Bericht(e)
Qualitätsversuch 52 Bericht(e)
Saatzeitenversuch 37 Bericht(e)
Sortenversuch 826 Bericht(e)
Technikversuch 8 Bericht(e)
Topf- und Containerkulturen 1 Bericht(e)
Vermehrungsversuch 11 Bericht(e)
Versuchsübersicht 25 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang