Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Fruchtart Anzahl der verfügbaren Berichte
Ackerbohne 178 Bericht(e)
Alexandrinerklee 6 Bericht(e)
Bastardweidelgras 23 Bericht(e)
Bewässerung / Beregnung 1 Bericht(e)
Brache 2 Bericht(e)
Braugerste 58 Bericht(e)
Buchweizen 1 Bericht(e)
Deutsches Weidelgras 71 Bericht(e)
Dinkel 90 Bericht(e)
Durum-Weizen 60 Bericht(e)
Einjähriges Weidelgras 9 Bericht(e)
Emmer 1 Bericht(e)
Erbsen 57 Bericht(e)
Faserpflanzen 1 Bericht(e)
Feldgemüse 5 Bericht(e)
Fenchel, Gewürzfenchel 1 Bericht(e)
Festulolium 5 Bericht(e)
Futtererbse 144 Bericht(e)
Futterpflanzen 11 Bericht(e)
Futterrüben 4 Bericht(e)
Gemüse 1 Bericht(e)
Getreide 139 Bericht(e)
Grünland 34 Bericht(e)
Grünmais 1 Bericht(e)
Grünroggen 1 Bericht(e)
Hackfrüchte 57 Bericht(e)
Hafer 86 Bericht(e)
Hanf 1 Bericht(e)
Hartweizen 45 Bericht(e)
Hirse 6 Bericht(e)
Kartoffeln 382 Bericht(e)
Keine bestimmte Fruchtart 77 Bericht(e)
Kleegrasgemenge 9 Bericht(e)
Knaulgras 10 Bericht(e)
Körnermais 312 Bericht(e)
Kulturarten 2 Bericht(e)
Leguminosen 155 Bericht(e)
Lein 24 Bericht(e)
Lupine 63 Bericht(e)
Luzerne 18 Bericht(e)
Mischungen 7 Bericht(e)
Nackthafer 2 Bericht(e)
Nichtkulturland 2 Bericht(e)
Ölfrüchte 54 Bericht(e)
Öllein 31 Bericht(e)
Ölrettich 1 Bericht(e)
Phacelia 2 Bericht(e)
Rohrschwingel 2 Bericht(e)
Rote Bete 1 Bericht(e)
Rotklee 40 Bericht(e)
Rotschwingel 1 Bericht(e)
Senf 6 Bericht(e)
Silomais 408 Bericht(e)
Sojabohne 123 Bericht(e)
Sommergerste 316 Bericht(e)
Sommergetreide 197 Bericht(e)
Sommerhafer 166 Bericht(e)
Sommerraps 28 Bericht(e)
Sommerroggen 1 Bericht(e)
Sommertriticale 24 Bericht(e)
Sommerweizen 253 Bericht(e)
Sonnenblume 55 Bericht(e)
Speisekartoffeln 50 Bericht(e)
Spelzweizen 61 Bericht(e)
Stärkekartoffeln 25 Bericht(e)
Sudangras 1 Bericht(e)
Wechselweizen 3 Bericht(e)
Weichweizen 101 Bericht(e)
Weißklee 1 Bericht(e)
Welsches Weidelgras 38 Bericht(e)
Wiesenansaatmischung 1 Bericht(e)
Wiesenlieschgras 10 Bericht(e)
Wiesenrispe 8 Bericht(e)
Wiesenschwingel 9 Bericht(e)
Wintergerste 477 Bericht(e)
Wintergetreide 395 Bericht(e)
Winterhafer 13 Bericht(e)
Winterraps 312 Bericht(e)
Winterroggen 344 Bericht(e)
Winterrübsen 4 Bericht(e)
Wintertriticale 331 Bericht(e)
Winterweizen 796 Bericht(e)
Winterwicke 1 Bericht(e)
Zierpflanze 2 Bericht(e)
Zuckermais 64 Bericht(e)
Zuckerrüben 50 Bericht(e)
Zwischenfrucht 39 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate