Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Fruchtart Anzahl der verfügbaren Berichte
Ackerbohne 195 Bericht(e)
Alexandrinerklee 6 Bericht(e)
Bastardweidelgras 25 Bericht(e)
Bewässerung / Beregnung 1 Bericht(e)
Brache 2 Bericht(e)
Braugerste 67 Bericht(e)
Buchweizen 1 Bericht(e)
Deutsches Weidelgras 79 Bericht(e)
Dinkel 107 Bericht(e)
Durum-Weizen 67 Bericht(e)
Einjähriges Weidelgras 14 Bericht(e)
Emmer 6 Bericht(e)
Erbsen 64 Bericht(e)
Faserpflanzen 1 Bericht(e)
Feldgemüse 5 Bericht(e)
Fenchel, Gewürzfenchel 1 Bericht(e)
Festulolium 5 Bericht(e)
Futtererbse 160 Bericht(e)
Futterpflanzen 11 Bericht(e)
Futterrüben 4 Bericht(e)
Gemüse 1 Bericht(e)
Getreide 167 Bericht(e)
Grünland 39 Bericht(e)
Grünmais 1 Bericht(e)
Grünroggen 1 Bericht(e)
Hackfrüchte 57 Bericht(e)
Hafer 105 Bericht(e)
Hanf 1 Bericht(e)
Hartweizen 49 Bericht(e)
Hirse 9 Bericht(e)
Kartoffeln 397 Bericht(e)
Keine bestimmte Fruchtart 77 Bericht(e)
Kleegrasgemenge 9 Bericht(e)
Knaulgras 13 Bericht(e)
Körnermais 327 Bericht(e)
Kulturarten 5 Bericht(e)
Leguminosen 162 Bericht(e)
Lein 36 Bericht(e)
Lupine 73 Bericht(e)
Luzerne 23 Bericht(e)
Mischungen 10 Bericht(e)
Nackthafer 3 Bericht(e)
Nichtkulturland 2 Bericht(e)
Ölfrüchte 56 Bericht(e)
Öllein 35 Bericht(e)
Ölrettich 1 Bericht(e)
Phacelia 2 Bericht(e)
Rohrschwingel 4 Bericht(e)
Rote Bete 1 Bericht(e)
Rotklee 44 Bericht(e)
Rotschwingel 2 Bericht(e)
Senf 6 Bericht(e)
Silomais 445 Bericht(e)
Sojabohne 147 Bericht(e)
Sommergerste 339 Bericht(e)
Sommergetreide 207 Bericht(e)
Sommerhafer 181 Bericht(e)
Sommerraps 28 Bericht(e)
Sommerroggen 1 Bericht(e)
Sommertriticale 25 Bericht(e)
Sommerweizen 276 Bericht(e)
Sonnenblume 55 Bericht(e)
Speisekartoffeln 54 Bericht(e)
Spelzweizen 68 Bericht(e)
Stärkekartoffeln 25 Bericht(e)
Sudangras 1 Bericht(e)
Wechselweizen 4 Bericht(e)
Weichweizen 112 Bericht(e)
Weißklee 1 Bericht(e)
Welsches Weidelgras 41 Bericht(e)
Wiesenansaatmischung 1 Bericht(e)
Wiesenlieschgras 13 Bericht(e)
Wiesenrispe 10 Bericht(e)
Wiesenschwingel 13 Bericht(e)
Wintergerste 514 Bericht(e)
Wintergetreide 411 Bericht(e)
Winterhafer 14 Bericht(e)
Winterraps 330 Bericht(e)
Winterroggen 377 Bericht(e)
Winterrübsen 4 Bericht(e)
Wintertriticale 356 Bericht(e)
Winterweizen 859 Bericht(e)
Winterwicke 1 Bericht(e)
Zierpflanze 2 Bericht(e)
Zuckermais 64 Bericht(e)
Zuckerrüben 53 Bericht(e)
Zwischenfrucht 39 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate