Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Fruchtart Anzahl der verfügbaren Berichte
Ackerbohne 194 Bericht(e)
Alexandrinerklee 6 Bericht(e)
Bastardweidelgras 23 Bericht(e)
Bewässerung / Beregnung 1 Bericht(e)
Brache 2 Bericht(e)
Braugerste 66 Bericht(e)
Buchweizen 1 Bericht(e)
Deutsches Weidelgras 77 Bericht(e)
Dinkel 102 Bericht(e)
Durum-Weizen 66 Bericht(e)
Einjähriges Weidelgras 13 Bericht(e)
Emmer 6 Bericht(e)
Erbsen 64 Bericht(e)
Faserpflanzen 1 Bericht(e)
Feldgemüse 5 Bericht(e)
Fenchel, Gewürzfenchel 1 Bericht(e)
Festulolium 5 Bericht(e)
Futtererbse 156 Bericht(e)
Futterpflanzen 11 Bericht(e)
Futterrüben 4 Bericht(e)
Gemüse 1 Bericht(e)
Getreide 158 Bericht(e)
Grünland 37 Bericht(e)
Grünmais 1 Bericht(e)
Grünroggen 1 Bericht(e)
Hackfrüchte 57 Bericht(e)
Hafer 105 Bericht(e)
Hanf 1 Bericht(e)
Hartweizen 48 Bericht(e)
Hirse 9 Bericht(e)
Kartoffeln 395 Bericht(e)
Keine bestimmte Fruchtart 77 Bericht(e)
Kleegrasgemenge 9 Bericht(e)
Knaulgras 13 Bericht(e)
Körnermais 327 Bericht(e)
Kulturarten 5 Bericht(e)
Leguminosen 162 Bericht(e)
Lein 36 Bericht(e)
Lupine 70 Bericht(e)
Luzerne 23 Bericht(e)
Mischungen 10 Bericht(e)
Nackthafer 3 Bericht(e)
Nichtkulturland 2 Bericht(e)
Ölfrüchte 55 Bericht(e)
Öllein 33 Bericht(e)
Ölrettich 1 Bericht(e)
Phacelia 2 Bericht(e)
Rohrschwingel 2 Bericht(e)
Rote Bete 1 Bericht(e)
Rotklee 43 Bericht(e)
Rotschwingel 2 Bericht(e)
Senf 6 Bericht(e)
Silomais 439 Bericht(e)
Sojabohne 144 Bericht(e)
Sommergerste 333 Bericht(e)
Sommergetreide 207 Bericht(e)
Sommerhafer 179 Bericht(e)
Sommerraps 28 Bericht(e)
Sommerroggen 1 Bericht(e)
Sommertriticale 25 Bericht(e)
Sommerweizen 272 Bericht(e)
Sonnenblume 55 Bericht(e)
Speisekartoffeln 54 Bericht(e)
Spelzweizen 65 Bericht(e)
Stärkekartoffeln 25 Bericht(e)
Sudangras 1 Bericht(e)
Wechselweizen 4 Bericht(e)
Weichweizen 107 Bericht(e)
Weißklee 1 Bericht(e)
Welsches Weidelgras 38 Bericht(e)
Wiesenansaatmischung 1 Bericht(e)
Wiesenlieschgras 13 Bericht(e)
Wiesenrispe 10 Bericht(e)
Wiesenschwingel 13 Bericht(e)
Wintergerste 507 Bericht(e)
Wintergetreide 409 Bericht(e)
Winterhafer 14 Bericht(e)
Winterraps 324 Bericht(e)
Winterroggen 368 Bericht(e)
Winterrübsen 4 Bericht(e)
Wintertriticale 348 Bericht(e)
Winterweizen 839 Bericht(e)
Winterwicke 1 Bericht(e)
Zierpflanze 2 Bericht(e)
Zuckermais 64 Bericht(e)
Zuckerrüben 53 Bericht(e)
Zwischenfrucht 39 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate