Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Fruchtart Anzahl der verfügbaren Berichte
Ackerbohne 143 Bericht(e)
Alexandrinerklee 6 Bericht(e)
Bastardweidelgras 22 Bericht(e)
Bewässerung / Beregnung 1 Bericht(e)
Brache 2 Bericht(e)
Braugerste 53 Bericht(e)
Buchweizen 1 Bericht(e)
Deutsches Weidelgras 68 Bericht(e)
Dinkel 79 Bericht(e)
Durum-Weizen 57 Bericht(e)
Einjähriges Weidelgras 9 Bericht(e)
Erbsen 54 Bericht(e)
Faserpflanzen 1 Bericht(e)
Feldgemüse 5 Bericht(e)
Fenchel, Gewürzfenchel 1 Bericht(e)
Festulolium 4 Bericht(e)
Futtererbse 121 Bericht(e)
Futterpflanzen 11 Bericht(e)
Futterrüben 4 Bericht(e)
Gemüse 1 Bericht(e)
Getreide 108 Bericht(e)
Grünland 34 Bericht(e)
Grünmais 1 Bericht(e)
Grünroggen 1 Bericht(e)
Hackfrüchte 55 Bericht(e)
Hafer 76 Bericht(e)
Hanf 1 Bericht(e)
Hartweizen 42 Bericht(e)
Hirse 6 Bericht(e)
Kartoffel 33 Bericht(e)
Kartoffeln 317 Bericht(e)
Keine bestimmte Fruchtart 73 Bericht(e)
Keine bestimmte Kulturart 5 Bericht(e)
Kleegrasgemenge 9 Bericht(e)
Knaulgras 9 Bericht(e)
Körnermais 272 Bericht(e)
Kulturarten 2 Bericht(e)
Leguminosen 139 Bericht(e)
Lein 6 Bericht(e)
Lupine 52 Bericht(e)
Luzerne 12 Bericht(e)
Mais, Zuckermais 39 Bericht(e)
Mischungen 7 Bericht(e)
Nackthafer 2 Bericht(e)
Nichtkulturland 2 Bericht(e)
Ölfrüchte 50 Bericht(e)
Öllein 30 Bericht(e)
Ölrettich 1 Bericht(e)
Phacelia 2 Bericht(e)
Rohrschwingel 2 Bericht(e)
Rote Bete 1 Bericht(e)
Rotklee 40 Bericht(e)
Rotschwingel 1 Bericht(e)
Senf 6 Bericht(e)
Silomais 370 Bericht(e)
Sojabohne 79 Bericht(e)
Sommergerste 281 Bericht(e)
Sommergetreide 179 Bericht(e)
Sommerhafer 148 Bericht(e)
Sommerraps 28 Bericht(e)
Sommerroggen 1 Bericht(e)
Sommertriticale 24 Bericht(e)
Sommerweizen 225 Bericht(e)
Sonnenblume 55 Bericht(e)
Speisekartoffeln 46 Bericht(e)
Spelzweizen 46 Bericht(e)
Stärkekartoffeln 25 Bericht(e)
Sudangras 1 Bericht(e)
Wechselweizen 2 Bericht(e)
Weichweizen 84 Bericht(e)
Weißklee 1 Bericht(e)
Welsches Weidelgras 37 Bericht(e)
Wiesenansaatmischung 1 Bericht(e)
Wiesenlieschgras 9 Bericht(e)
Wiesenrispe 7 Bericht(e)
Wiesenschwingel 6 Bericht(e)
Wintergerste 419 Bericht(e)
Wintergetreide 354 Bericht(e)
Winterhafer 13 Bericht(e)
Winterraps 280 Bericht(e)
Winterroggen 311 Bericht(e)
Winterrübsen 4 Bericht(e)
Wintertriticale 297 Bericht(e)
Winterweizen 683 Bericht(e)
Zierpflanze 2 Bericht(e)
Zuckerrüben 44 Bericht(e)
Zwischenfrucht 39 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate