Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Versuchskategorie Anzahl der verfügbaren Berichte
Anbau 346 Bericht(e)
Anzucht 1 Bericht(e)
Bewässerung & Beregnung 4 Bericht(e)
Bodenbearbeitung 4 Bericht(e)
Dauerversuch 52 Bericht(e)
Düngung 221 Bericht(e)
Fungizide 130 Bericht(e)
Grünlandversuch 23 Bericht(e)
Herbizidversuch 298 Bericht(e)
Insektizidversuch 14 Bericht(e)
Kulturverfahrenversuch 1 Bericht(e)
Lagerungsversuch 6 Bericht(e)
Landessortenversuch 3567 Bericht(e)
Materialprüfungsversuch 1 Bericht(e)
Nachwachsende Rohstoffe 22 Bericht(e)
Ökologischer Anbauversuch 416 Bericht(e)
Pflanzenschutzversuch 933 Bericht(e)
Produktinnovation-/Diversifikation-Versuch 1 Bericht(e)
Produktionstechnischer Versuch 306 Bericht(e)
Qualitätsversuch 44 Bericht(e)
Saatzeitenversuch 32 Bericht(e)
Sortenversuch 729 Bericht(e)
Technikversuch 7 Bericht(e)
Topf- und Containerkulturen 1 Bericht(e)
Vermehrungsversuch 11 Bericht(e)
Versuchsübersicht 22 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate