Pflanzenbauliche Versuchsbericht-Datenbank


Versuchskategorie Anzahl der verfügbaren Berichte
Anbaueignungsversuch 86 Bericht(e)
Anbautechnischer Versuch 184 Bericht(e)
Anzuchtversuch 1 Bericht(e)
Beregnungsversuch 4 Bericht(e)
Bodenbearbeitungsversuch 4 Bericht(e)
Dauerversuch 40 Bericht(e)
Düngungsversuch 204 Bericht(e)
Fungizidversuch 118 Bericht(e)
Gefäßversuch 1 Bericht(e)
Grünlandversuch 20 Bericht(e)
Herbizidversuch 247 Bericht(e)
Insektizidversuch 3 Bericht(e)
Kulturverfahrenversuch 1 Bericht(e)
Lagerungsversuch 5 Bericht(e)
Landessortenversuch 3048 Bericht(e)
Materialprüfungsversuch 1 Bericht(e)
Nachwachsende Rohstoffe 22 Bericht(e)
Ökologischer Anbauversuch 349 Bericht(e)
Pflanzenschutzversuch 782 Bericht(e)
Produktinnovation-/Diversifikation-Versuch 1 Bericht(e)
Produktionstechnischer Versuch 297 Bericht(e)
Qualitätsversuch 15 Bericht(e)
Saatzeitenversuch 27 Bericht(e)
Sortenversuch 599 Bericht(e)
Technikversuch 6 Bericht(e)
Versuchsübersicht 22 Bericht(e)


Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang    


powered by Hortigate